Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

COVID-19 okazał się być poważnym ostrzeżeniem dla wszystkich branż w zakresie zarządzania ryzykiem i ciągłością działania. W niniejszym artykule przyjrzymy się branży kosmetycznej i zastanowimy, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą optymalnie przygotować się na wystąpienie niepożądanych zdarzeń.

Dotychczasowe przekonania, na podstawie których przemysł opracował strategie zarządzania ryzykiem, zostały w ostatnich miesiącach w dużym stopniu zakwestionowane. Wpływ jaki wywarł COVID-19 oznacza, że liderzy biznesowi nie mogą już sobie pozwolić na ignorowanie perspektywy globalnego negatywnego wpływu zdarzeń. Choć przemysł kosmetyczny dotkliwie odczuł skutki pandemii, należy ten czas również postrzegać jako okazję do nauki. Dzięki analizie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa zareagowały na COVID-19, możemy pomóc producentom i markom kosmetycznym wprowadzić najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

Definicja ryzyka i ciągłości działania

Normy ISO wprowadziły szereg standardów, które pomagają nam zdefiniować ryzyko i ciągłość działania. W odrębnych dokumentach ryzyko definiowane jest następująco:

  • ISO/IEC 27031:2011, 3.14 – odporność organizacji na zidentyfikowane zakłócenia,
  • ISO/Guide 73:2006, 3.8.1.7 – zdolność adaptacyjna organizacji w złożonym i zmieniającym się środowisku,
  • ISO 13824:2020, 3.8 – zdolność systemu do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, do absorpcji skutków takiej awarii w przypadku jej wystąpienia oraz do szybkiego przywrócenia działania po awarii.

Ciągłość działania definiuje ISO 22301:2019, 3.3, jako zdolność organizacji do ciągłego dostarczania produktów lub usług w akceptowalnym terminie i na wstępnie zdefiniowanych poziomach po wystąpieniu zakłócenia.

Kwestie do rozważenia

Skuteczne zarządzanie ryzykiem musi uwzględniać dwa czynniki:

  • Ochronę – odporność na negatywny wpływ zdarzenia,
  • Trwałość – zdolność do szybkiego odbicia się od skutków zdarzenia.

Plany zarządzania ryzykiem muszą brać pod uwagę oba te czynniki. Musi istnieć równowaga między ochroną a trwałością, która zapewni przedsiębiorstwu elastyczność potrzebną do skutecznego reagowania na skutki niepożądanego zdarzenia.

Aby plan był skuteczny, musi być gruntowny i wiarygodny. Musi również uwzględniać następujące kwestie:

  • Jakie błędy można, a jakich nie wolno popełnić,
  • Długoterminowe zaangażowanie organizacji,
  • Jaka jest ogólna sytuacja,
  • Jakie przeszkody trzeba pokonać – np. niewystarczające środki finansowe/braki kadrowe, regulacje, istniejące polityki, presja konkurencyjna w zakresie celów krótkoterminowych.

Przedsiębiorcy muszą przy tym unikać pokusy ignorowania bieżących informacji, które mogą wydawać się dla nich zbyt bolesne. Spółki, które z powodzeniem poruszają się po wzburzonych wodach, często stawiają czoła trudnościom i podejmują odpowiednie działania.

Ograniczanie ryzyka

Skuteczna strategia minimalizacji ryzyka wymaga identyfikacji i analizy wszystkich możliwych zagrożeń dla aktywów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zdolność organizacji do świadczenia wysokiej jakości usług. Ocena powinna być procesem ciągłym, przy czym nowe ryzyka powinny być identyfikowane, a te wcześniejsze regularnie weryfikowane. W efekcie końcowym wszystkie ryzyka muszą zostać rozpoznane, a strategie ich ograniczania – zastosowane.

Oceniając ryzyko wewnątrz organizacji, nie należy zapominać, że zakłócenia będą miały efekt kaskadowy. W przypadku pandemii COVID-19 początkowe zagrożenie dla zdrowia doprowadziło do ograniczeń w podróżowaniu, lockdownu i pracy z domu, co następnie przełożyło się na obawy związane z bezpieczeństwem pracy zdalnej i zmniejszeniem popytu na towary konsumpcyjne.

Ten prosty przykład pokazuje, jak jedno zdarzenie może doprowadzić do kolejnych niekorzystnych zdarzeń. Aby ogarnąć całą organizację, ocena ryzyka musi uwzględniać różnorodne czynniki, w tym dostępność surowców i opakowań, pochodzenie surowców, wymagania dotyczące łańcucha dostaw, dostawców rezerwowych (i ich zatwierdzenie), zwiększone wymogi w zakresie utrzymania czystości i higieny oraz trudności transportowe. Wszystkie te czynniki należy uwzględnić równocześnie z innymi, bardziej bezpośrednimi czynnikami, na które wpływa COVID-19, takimi jak potrzeba zachowania dystansu społecznego, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, choroby i wymagania pracowników.

Certyfikacja zewnętrzna

W tym szybko zmieniającym się świecie certyfikacja jest jednym z pewników w przemyśle kosmetycznym. Pomimo efektu domina wywołanego przez pandemię, właściciele norm, takich jak ISO 22301, ciężko pracowali nad zapewnieniem ciągłości. W większości przypadków dopuszcza się audyty prowadzone zdalnie, a w wielu sytuacjach, SGS ma również możliwość przedłużenia ważności aktualnej certyfikacji o 6 miesięcy.

ISO 22301

Przedsiębiorstwa posiadające skuteczny plan ciągłości działania (BCP) najlepiej zareagowały na pandemię. Wprawdzie nie było branży, która nie odczułaby skutków pandemii, ale organizacje dysponujące szybkim systemem zarządzania ciągłością działania na ogół poniosły mniejsze straty i były w stanie szybciej wrócić do normalnego funkcjonowania.

ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania – norma dostarcza organizacji ramy dla efektywnej ciągłości działania. Zapewnia strukturę, która pozwoli spółce możliwie jak najskuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe.

Uruchomienie systemu zarządzania ciągłością działania pozwoli organizacji na bieżącą identyfikację, ocenę i kontrolę ryzyka. Zasadniczo oznacza to wprowadzenie odporności do Planu ciągłości działania (BCP). Zaletą normy ISO 22301 jest to, że uwzględnia ona nie tylko przewidywalne zakłócenia, takie jak strajki związkowców, ale także nieprzewidywalne zdarzenia, w tym pandemię. Skupia się ona bowiem na skutkach zakłóceń, a nie na ich przyczynie. W ten sposób pozwala organizacji na zbudowanie planu BCP, który identyfikuje działania niezbędne do wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Dowiedz się więcej na temat <usług SGS w zakresie ISO 22301.

Zapisz się na szkolenie dotyczące ISO 22301.

Przekuć kryzys w szansę

Jednym z pozytywnych aspektów lockdownu jest to, że skłonił przedsiębiorców do określeniapunktu, w którym się znajdują oraz dokąd zmierzają. ISO 22716:2007 Kosmetyki – DobrePraktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji – zawiera wytyczne dotycząceprodukcji, kontroli, magazynowania i wysyłki kosmetyków. Kluczowym elementem osiągnięciatego standardu GMP jest skuteczne szkolenie.

SGS oferuje szereg kursów, które ułatwiają podmiotom działającym w branży kosmetycznej zapewnienie ciągłego szkolenia swoich pracowników. Podczas lockdownu duża część tych szkoleń została przeprowadzona wirtualnie, korzystając z szeregu systemów nauczania online.

Podczas gdy COVID-19 był niewątpliwie szokiem dla branży kosmetycznej, stanowi również okazję dla firm do oceny swoich wyników i wprowadzenia usprawnień. Może to nastąpić poprzez szkolenia pracowników oraz stworzenie bardziej efektywnego planu ciągłości działania.do wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Dowiedz się więcej na temat usług SGS w zakresie ISO 22716.

Zapisz się na szkolenie dotyczące ISO 22716.

Tu możesz pobrać artykuł w wersji PDF