Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska jest jednostką należącą do Grupy SGS, posiadającą akredytację FSC, upoważniającą do prowadzenia procesu certyfikacji FSC. Wyłącznym właścicielem standardu certyfikacji jest międzynarodowa organizacja FSC o charakterze non-profit. Zapraszamy do zapoznania się z informacją, o najważniejszych zasadach i procesie certyfikacji FSC.

Las

PODSTAWOWE ZASADY CERTYFIKACJI FSC

SGS Polska jest podmiotem zewnętrznym w stosunku do FSC, który zgodnie z zasadami określonymi przez FSC przeprowadza proces oceny, sprawdzania i nadzorowania spełniania przez podmiot wymogów gospodarki leśnej FSC. 

Ze względu na swój dobrowolny charakter proces certyfikacji FSC oparty jest na globalnych ramach standardu gospodarki leśnej i może stawiać wymagania wyższe niż przepisy krajowe. Wszyscy posiadacze certyfikatu lub wnioskodawcy, którzy mają lub chcą być zaangażowani w procesy certyfikacji gospodarki leśnej, są świadomi tych wymagań, a niektóre z nich mogą być wyższe niż obowiązujące przepisy prawa lokalnego. 

Brak wpływu podmiotu ubiegającego się o certyfikację FSC na wynik audytu jest podstawową zasadą certyfikacji FSC, podobnie jak bezstronność audytora i nieuleganie naciskom ze strony certyfikowanego podmiotu lub innych podmiotów.

Dodatkowo chcemy wyjaśnić, że nie można automatycznie wyłączyć pewnej powierzchni z audytowanego obszaru po to, żeby nie przestrzegać wymogów FSC, np. stosować pestycydy niebezpieczne wg FSC (tj. Dursban 480 EC) na powierzchniach, które wyłącza się z certyfikacji. Jeśli posiadacz certyfikatu chce wyłączyć określoną powierzchnię, powinien podać powody wyłączenia, które są następnie oceniane przez audytorów, a odpowiednie informacje są zawarte w publicznym raporcie z audytu. Przedstawiciele kontrolowanej jednostki powinni przedłożyć, przed audytem, informację o stosowaniu pestycydów.

PROCES ODWOŁANIA

Proces odwoławczy jest wymogiem ustanowionym w standardzie akredytacji FSC dla wszystkich jednostek certyfikujących. Wszystkie dokumenty dotyczące certyfikacji FSC i obowiązujących procedur przekazywane są podmiotom certyfikowanym na etapie zawierania umowy, a także są publicznie dostępne na stronie internetowej FSC.

Zawieszenie certyfikatu, poparte stwierdzonymi przez SGS Polska dowodami na brak zgodności ze standardem gospodarki leśnej lub jakimikolwiek innymi przyczynami zawieszenia wynikającymi ze standardów FSC, może być dokonane tylko przez akredytowane biuro SGS. 

Odwołania należy kierować do tej jednostki, która je rozpatruje. W przypadku SGS Polska jest to akredytowane biuro SGS z siedzibą w Szwajcarii, które zostało wyznaczone przez FSC jako podmiot właściwy do wniesienia odwołania. 

Procedury odwoławcze, jak również warunki ewentualnego zawieszenia są wymagane przez FSC i są kontrolowane przez jednostkę akredytującą. Lokalny oddział SGS Polska przekazuje informacje do analizy, ale nie jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji.

Procedury odwoławcze oraz warunki zawieszenia są udostępniane posiadaczom certyfikatu - lub wnioskodawcom – poprzez wnioski, umowy i inne dokumenty powiązane, i przedkładane jeszcze przed wydaniem certyfikatu.

Warunki zawieszenia certyfikatu są wymienione w dokumentach kontraktowych oraz każdorazowo omówione podczas spotkania zamykającego audyt przez zaangażowanego audytora wiodącego. Brak realizacji działań naprawczych lub niezachowanie terminów działań naprawczych ustalonych przez FSC w procedurach jednostki certyfikującej, może skutkować zawieszeniem. 

Powiadomienie posiadacza certyfikatu o jego zawieszeniu następuje w formie pisemnej w języku angielskim (język urzędowy FSC) oraz w języku lokalnym. Komunikacja z osobą kontaktową FSC reprezentującą posiadacza certyfikatu jest rejestrowana. 

SGS informuje z wyprzedzeniem jednostki ubiegające się o certyfikację o tym, że niepodjęcie działań korygujących spowoduje zawieszenie certyfikatu FSC. Czas trwania procedury odwoławczej wynosi 90 dni, ale ze względu na sytuacje wymagające wyjaśnienia, na które SGS Polska nie ma wpływu, może ulec wydłużeniu. Rozpatrzenie odwołania wymaga udziału bezstronnego audytora – bezstronnego w stosunku do SGS Polska, audytorów polskich oraz posiadacza certyfikatu.

Zgodnie z procedurą FSC audytowane podmioty, których certyfikat został zawieszony, mogą w wyznaczonym terminie (12 miesięcy), wnioskować o przywrócenie ważności certyfikatu i jeśli, np. zostaną usunięte niezgodności i zostaną wdrożone plany działań w celu uniknięcia ponownego ich wystąpienia, to certyfikat FSC można przywrócić. Ostatecznie to posiadacz certyfikatu, jeśli jest zainteresowany kontynuacją certyfikacji w danym systemie, decyduje podjętymi działaniami lub ich brakiem o możliwości przywrócenia certyfikatu.

UDZIELANIE INFORMACJI 

Ze względu na obowiązującą klauzulę poufności, wynikającą z umowy zawartej przez SGS Polska z jednostką certyfikowaną, SGS Polska nie jest w stanie od razu odpowiedzieć na wszystkie pytania dziennikarskie, gdyż każdorazowo wymaga to zgody certyfikowanego podmiotu. 

Publiczne informacje o ostatnich wynikach audytu są dostępne na stronie internetowej FSC. 

W razie dodatkowych pytań o procedurę FSC, zapraszamy do kontaktu: pl.certyfikacja@sgs.com 

Nr akredytacji FSC: FSC A000522


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych Akademii SGS

Aktualizacja standardu FSC® - wersja 3.1
Standard FSC ® - wymagania standardu dla organizacji przygotowujących się do certyfikacji
Wymagania standardu FSC® oraz PEFC