Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Pasze, które dostarczane są zwierzętom hodowlanym, powinny spełniać funkcje odżywcze, dostarczać niezbędnych składników do prawidłowego wzrostu, wpływać na wydajność produkcji, ale jednocześnie muszą być bezpieczne dla skarmianych nimi zwierząt.

Pasza dla drobiu

Pasze powinny zawierać odpowiednią ilość dobrze przyswajalnego białka, które zwykle pochodzi z produktów pochodzenia roślinnego, mineralnego, biologicznego. Na rynku dostępne są również mieszanki paszowe pochodzenia zwierzęcego, między innymi przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego - PAP.

 

Czym są PAP?

Processed animal proteins (PAP) – przetworzone białka pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez zwierzęta to białka zwierzęce, które zostały poddane obróbce tak, aby uczynić je nadającym się do bezpośredniego użycia jako pasza lub jako składnik paszy dla zwierząt. Obejmuje to mączkę rybną, mączkę mięsną, mączkę kostną, mączkę z kopyt, mączkę z rogów, mączkę z krwi, mączkę z pierza, suszone skwarki i inne podobne produkty, łącznie z mieszankami zawierającymi te produkty.

W 2001 roku wstrzymano całkowicie stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach dla zwierząt gospodarskich. Miało to związek z wybuchem epidemii gąbczastej encefalopatii bydła – BSE.  Wystąpienie BSE było związane ze stosowaniem mączek mięsno- kostnych w żywieniu przeżuwaczy.

 

Rozporządzenie komisji (UE) 2021/1372 zezwalające na krzyżowe skarmianie PAP

18 sierpnia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie KE zezwalające na krzyżowe skarmianie przetworzonego białka zwierzęcego. Temat liberalizacji zakazu paszowego wprowadzonego w 2001 roku pojawiał się cyklicznie już od wielu lat. Najnowsze opinie naukowe świadczą o tym, że ryzyko przenoszenia BSE z innych zwierząt niż przeżuwacze na zwierzęta nie będące przeżuwaczami jest znikome. W konsekwencji zdecydowano na dopuszczenie krzyżowego skarmiania przetworzonego białka zwierzęcego (PAP). Dopuszcza się trzy nowe przepisy:

  • PAP pochodzący ze świń i owadów można włączyć do pasz dla drobiu
  • diety dla świń mogą zawierać PAP pochodzące z drobiu i owadów
  • żelatyna i kolagen pochodzące od przeżuwaczy będą dozwolone w paszach dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze

Złagodzenie pierwotnego zakazu paszowego stało się możliwe dzięki szczegółowym badaniom dotyczącym bezpieczeństwa materiałów stosowanych w paszach, ściślejszej kontroli ich produkcji, transportu i identyfikowalności oraz opracowaniu skutecznych testów odróżniających różne rodzaje PAP (pochodzenie gatunkowe).

Należy pamiętać, że ostatnie zmiany nie przywracają stanu sprzed wybuch epidemii BSE. Prawo nadal utrzymuje bezwzględny zakaz karmienia zwierząt gospodarskich mączkami mięsno kostnymi wytwarzanymi z materiałów kat I i II (pochodzących ze zwierząt padłych lub uśpionych).

Rozszerzenie stosowania PAP w paszach jest zgodne z koncepcją biogospodarki o obiegu zamkniętym, a także przyczynia się do ograniczenia występowania odpadów. Narzuca to ścisłą kontrolę nad bezpieczeństwem produkcji i obrotu pasz. Produkcja pasz opartych o białka zwierzęce będzie musiała być mocno nadzorowana tak, aby nie stały się one zagrożeniem dla zdrowia zwierząt i ludzi.  Nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem pasz sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Urzędowa kontrola pasz

Zgodnie z przepisami UE każde państwo członkowskie zobowiązane jest do opracowania i wdrażania planu urzędowej kontroli pasz (PUKP). Nadrzędnym celem wdrażanego planu jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej jakości wytwarzanych, wprowadzanych do obrotu i stosowanych w żywieniu zwierząt pasz. W ramach PUKP pasze badane są w ponad 60 kierunkach, m.in. wykrywanie obecności przetworzonego białka zwierzęcego (PAP) i określenie jego gatunkowości (DNA).

W rozporządzeniu komisji (WE) 152/2009 ustanawiającym metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz znajdziemy informację o metodach analiz dotyczących składników pochodzenia zwierzęcego w paszach. Do metod tych zalicza się:

  • metodę mikroskopii świetlnej
  • łańcuchową reakcję polimerazy (PCR)

Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej (EURL-AP) rekomenduje stosowanie techniki PCR ze względu na większą czułość i dokładność metody.

Identyfikacja gatunkowości metodą real- time PCR jest dostępna w laboratorium SGS Polska. Wykonujemy analizy w kierunku:

- DNA przeżuwaczy

- DNA wieprzowiny

- DNA wołowiny

- DNA koniny

 

Martyna Bonio, ekspertka branży Health&Nutrition w SGS Polska