Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Raport powołanego przez ONZ Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) przedstawia aktualny stan wiedzy naukowej na temat globalnego ocieplenia oraz jego obecnych i przyszłych skutków.

Raport nie pozostawia miejsca na debatę, jednoznacznie ostrzegając przed zasięgiem, szybkim tempem i intensywnością zmian klimatu, a także wskazując człowieka jako „jednoznaczną” przyczynę tego zjawiska.

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres określił ustalenia raportu jako ”czerwony alarm dla ludzkości”. Wśród katastrofalnych skutków dokument wymienia:

  • Podnoszenie się poziomu mórz
  • Zakwaszenie oceanów
  • Topnienie powłok lodowych
  • Fale upałów, susze i ekstremalne warunki pogodowe

PROBLEM NA DZIŚ

Zmiana klimatu nie jest problemem przyszłości – dzieje się tu i teraz i dotyczy każdego regionu świata”, mówi współautorka raportu, dr Friederike Otto z Uniwersytetu w Oksfordzie.

WIELU AUTORÓW, WIELE ŹRÓDEŁ

Raport jest wspólnym dziełem 234 naukowców z 66 państw i cytuje ponad 14 000 opracowań naukowych. Jest to pierwsza znacząca aktualizacja od 2013 roku, kiedy wiodący klimatolodzy ustalili, że „dominującą przyczyną” globalnego ocieplenia jest działalność człowieka.

TO CZŁOWIEK JEST BEZPOŚREDNIO WINNY

Działalność człowieka, a przede wszystkim spalanie paliw kopalnych, spowodowała wzrost średniej temperatury na Ziemi o około 1,1°C w stosunku do poziomów notowanych w czasach przedindustrialnych. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest najwyższe od co najmniej dwóch milionów lat.

CO OZNACZA 1,5°C

IPCC wraz z ogółem społeczności naukowych ostrzegają, że w celu uniknięcia katastrofy klimatycznej konieczne jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, co jest też zgodne z Porozumieniem Paryskim.

Utrzymanie poziomu poniżej 1,5°C wymaga obniżenia emisji gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 oraz osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. W przeciwnym razie wzrost temperatury o 1,5°C nastąpi między rokiem 2030 a 2052. Nowy raport potwierdza te ustalenia.

Poziom ten zostanie osiągnięty do roku 2040 w każdym analizowanym scenariuszu. Brak ograniczenia emisji spowoduje przekroczenie 1,5°C za mniej-więcej dekadę.

DZISIEJSZE I PRZYSZŁE PROBLEMY

Kryzys wpływa na warunki pogodowe na całym świecie, powodując fale ekstremalnych upałów, huragany i pożary, takie jak te, które występują w Grecji, Turcji i wielu innych krajach południa Europy. Taki stan rzeczy obserwujemy przy ociepleniu o zaledwie 1°C. Brak aktywniejszych działań ze strony rządów, świata biznesu i ogółu społeczeństwa sprawi, że problemy będą się w przyszłości nasilać dużo bardziej.

PRZYSZŁE SCENARIUSZE EMISYJNE

Raport IPCC omawia pięć możliwych scenariuszy emisyjnych. W każdym z nich wzrost temperatur będzie notowany co najmniej do 2050 roku. Jeśli w ciągu najbliższych dekad nie nastąpi radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poziom ocieplenia o 1,5°C i 2°C zostanie w XXI wieku przekroczony.

Im bardziej ingerujemy w system klimatyczny, zmieniając go w stosunku do stanu, który trwał przez ostatnich kilka tysięcy lat, tym większe jest prawdopodobieństwo przekroczenia progów.

POTRZEBA GIGANTYCZNEGO GLOBALNEGO WYSIŁKU

Raport przedstawia przytłaczające dowody na to, że bez gigantycznego globalnego wysiłku zmierzającego do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych świat doświadczy jeszcze dotkliwszych katastrof. Dotychczasowe i spodziewane emisje już ugruntowały zmiany o „nieodwracalnym” charakterze, takie jak wzrost poziomu mórz czy zakwaszenie oceanów.

„Wiemy, że od niektórych zmian w obrębie systemu klimatycznego nie ma już odwrotu. Jednakże niektóre z nich można spowolnić lub powstrzymać, ograniczając ocieplenie”, mówi Ko Barrett, wiceprzewodnicząca IPCC i starszy doradca w Biurze ds. Badań Oceanicznych i Atmosferycznych amerykańskiej Narodowego Urzędu ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA).

JAK MOŻEMY POMÓC

Angażujemy się w tworzenie rozwiązań odnoszących się do megatrendów i wspieramy organizacje w identyfikowaniu możliwych do podjęcia działań. Uczestniczymy w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, między innymi poprzez aktywny udział w zapewnianiu bezpiecznej, zrównoważonej energii na całym świecie.

Od audytów emisji gazów cieplarnianych, śladu węglowego i zgodności z normami środowiskowymi, po badania techniczne w zakresie zachowania należytej staranności w celu określenia wykonalności projektów i ich oddziaływania na środowisko – nasze rozwiązania prowadzą do realizacji zrównoważonych inwestycji i działań.

Nasze rozwiązania opierają się na sześciu filarach zgodnych z ONZ-owskimi Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG):

  • zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych
  • zrównoważona energia
  • zrównoważona produkcja
  • zrównoważona infrastruktura
  • zrównoważone życie
  • zrównoważone praktyki biznesowe

Dowiedz się więcej na temat naszych zrównoważonych rozwiązań.

Tu możesz pobrać artykuł w wersji PDF

Jeżeli masz jakieś pytania zapraszamy do kontaktu.