Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Lista substancji CMR z załącznika XVII do rozporządzenia REACH została rozszerzona. Nowe przepisy będą wdrażane dwuetapowo, począwszy od 1 marca 2022 r.

Probówki z kolorowymi substancjami

Zgodnie z pozycjami 28-30 załącznika XVII do rozporządzenia REACH stosowanie związków rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B (substancje CMR kategorii 1A lub 1B) jest zabronione jako substancji, składników innych substancji lub w mieszaninach przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, jeśli ich stężenia są równe lub większe niż ich specyficzne stężenia graniczne (SCL).

W przypadku braku SCL ich ogólne stężenia graniczne (GCL) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP, wersja skonsolidowana do października 2021 r.) GCL wynosi 0,1% dla substancji rakotwórczych kategorii 1A lub 1B, 0,1% dla substancji mutagennych kategorii 1A lub 1B i 0,3% dla substancji działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B.

14 grudnia 2021 r. Unia Europejska (UE) opublikowała rozporządzenie (UE) 2021/2204 w celu rozszerzenia listy substancji CMR kategorii 1B w każdej z trzech kategorii CMR objętych pozycjami 28-30 załącznika XVII do rozporządzenia REACH. Najnowsza zmiana odzwierciedla uaktualnioną klasyfikację substancji CMR według rozporządzeń (UE) 2020/1182 i (UE) 2021/849, co łącznie obejmuje 39 nowych wpisów w pozycjach 28-30 z załącznika XVII do rozporządzenia REACH.

 

Nowe przepisy zawierają dwie daty wejścia w życie:

  • 1 marca 2022 roku odzwierciedla substancje CMR przyjęte z rozporządzenia (UE) 2020/1182
  • 17 grudnia 2022 roku odzwierciedla CMR przyjęte z rozporządzenia (UE) 2021/849

 

Najważniejsze przepisy rozporządzenia (UE) 2021/2204 podsumowano w tabeli: 

Nr substancji w załączniku XVII REACH

Klasyfikacja CMR

Załącznik

Liczba dodanych substancji

28

Rakotwórcze kategoria 1B

2

10, w tym dibenzo[def,p]chrysene – a wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny (WWA)

29

Mutagenne kategoria 1B

4

2

30

Działające szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B

6

17, w tym ftalan dibutylu (DIOP)

 

 

W ramach naszej globalnej sieci laboratoriów jesteśmy w stanie zapewnić szereg usług, w tym analizy i doradztwo, w zakresie substancji CMR kategorii 1A lub 1B i innych substancji podlegających ograniczeniom w produktach konsumenckich dla UE i rynków międzynarodowych.

 

BADANIA REACH

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. Oferujemy badania z zakresu rozporządzenia REACH – zarówno pod kątem listy kandydackiej ECHA, jak również załącznika XVII (m.in. badania chemiczne na zawartość metali ciężkich, WWA, ftalany czy azbest). Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym załącznika XVII, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: