Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Globe on the leaf

Wszystkie definicje zrównoważonego rozwoju są zgodne co do konieczności zachowania równowagi między potrzebami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, przy spełnieniu bieżących potrzeb i poszanowaniu przyszłych wymagań. 

Dlatego właśnie filarami zrównoważonego rozwoju są trzy obszary – środowisko, kwestie społeczne i ekonomiczne. Są one ze sobą powiązane i muszą być traktowane z zachowaniem równowagi.

Jak organizacja może wkroczyć na drogę zrównoważonego rozwoju? Odpowiedzią może być zrównoważenie tych trzech filarów, ale konieczne jest stworzenie jakichś ram. Ramy te może stanowić 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, przy wykorzystaniu norm ISO jako narzędzi, zwłaszcza jeśli organizacja już pracuje z niektórymi z tych norm.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, której celem jest zapewnienie „pokoju i dobrobytu ludziom i planecie” do 2030 roku. Dokument zawiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals), będące pilnym wezwaniem wszystkich krajów do działania.

Wypracowanie celów zrównoważonego rozwoju zajęło dekady. Można powiedzieć, że wszystko rozpoczęło się w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Brazylii, kiedy to ponad 178 państw przyjęło dokument Agenda 21, kompleksowy, globalny plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Następnie w roku 2015 Zgromadzenie Ogólne ONZ zainicjowało rozmowy, których kulminacją stało się uchwalenie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Agenda 2030 zawiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), będące planem działań dotyczących największych globalnych wyzwań, w tym ubóstwa i zmiany klimatu. Cele Zrównoważonego Rozwoju nie są prawnie wiążące, jednakże tworzą ramy informujące o ich wpływie i skłaniające kapitał do udziału w ich realizacji.

Jak można wykorzystać Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą być pomocne w kształtowaniu, komunikowaniu i raportowaniu strategii, celów i działań organizacji. Można je też wykorzystać do określenia przyszłych możliwości i zwiększania wartości odpowiedzialności korporacyjnej oraz relacji z grupami interesu, z uwzględnieniem wymogów prawnych, przy użyciu wspólnego języka i wspólnych celów.

Normy ISO a zrównoważony rozwój

ISO opublikowała ponad 22 tys. norm międzynarodowych i powiązanych z nimi dokumentów, które określają uznawane na całym świecie wytyczne i ramy oparte na współpracy międzynarodowej.

Normy i dokumenty wspierają trzy filary:

Filar ekonomiczny
Ułatwia handel międzynarodowy, wzmacniania krajową infrastrukturę jakości oraz wspiera zrównoważone praktyki handlowe. Normy obejmują swym zakresem zarówno metody prowadzenia działalności rolniczej, jak i systemy zarządzania przeciwdziałające korupcji.

Filar społeczny
Pomaga krajom i społecznościom w poprawie zdrowia i dobrostanu obywateli. Normy dotyczą różnych obszarów dobrostanu społecznego, w tym systemów ochrony zdrowia, zagadnień integracji społecznej oraz ułatwień dostępu.

Filar środowiskowy
Wspiera organizacje i kraje w zarządzaniu oddziaływaniem na środowisko. Normy obejmują różne aspekty, takie jak wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem, pomiar i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii, a także upowszechnianie odpowiedzialnej konsumpcji.

Normy ISO a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Normy ISO obejmują niemal wszystkie zagadnienia, od rozwiązań technicznych po systemy zarządzania organizujące procesy i procedury, tworzą mocny fundament innowacyjności i w istotny sposób pomagają rządom, przemysłowi i konsumentom wnosić wkład w osiąganie poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Nie istnieje wprawdzie żadna konkretna norma dotycząca Celów Zrównoważonego Rozwoju, jednak wiele norm ISO odpowiada poszczególnym celom.

ISO wskazuje Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których osiągnięcia przyczyniają się poszczególne normy. Ponadto dla każdego Celu wskazane zostały te normy, które są z nim powiązane w największym stopniu. Informacje te są dostępne na stronie www.iso.org.

Dwie tabele

Oto dwie tabele ilustrujące wskazywane przez ISO powiązania między normami ISO i SDG.

Tabela 1: Cele Zrównoważonego Rozwoju i główne normy które mogłyby przyczynić się do osiągnięcia poszczególnych celów SDG, wraz z liczbą norm, które ISO wskazuje w odniesieniu do danego celu.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ Przykłady powiązanych norm Liczba norm
Cel 1: Koniec z ubóstwem ISO 20400 – zrównoważone zakupy
ISO 37001 – zarządzani działaniami antykorupcyjnymi
357
Cel 2: Zero głodu ISO 22000 – zarządzanie bezpieczeństwem żywności
ISO 26000 – odpowiedzialność społeczna
553
Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia ISO 13485 – wyroby medyczne 3123
Cel 4: Dobra jakość edukacji ISO 21001 – systemy zarządzania dla organizacji edukacyjnych 559
Cel 5: Równość płci ISO 26000 – odpowiedzialność społeczna 195
Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne ISO 46001 – zarządzanie efektywnością wodną
Standardy gospodarki wodnej (ścieki, nawadnianie itp.)
604
Cel 7: Czysta i dostępna energia ISO 50001 – zarządzanie energią 926
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca ISO 45001 – zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2555
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura ISO 9001 – zarzadzanie jakością 13267
Cel 10: Mniej nierówności ISO 26000 – odpowiedzialność społeczna 558
Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności ISO 37120 – zrównoważony rozwój społeczny 2502
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja ISO 20400 – Zrównoważone zakupy 2801
Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe 1203
Cel 14: Życie pod wodą Standardy techniki morskiej i ochrony środowiska 316
Cel 15: Życie na lądzie ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe 1096
Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje ISO 37301 – zarzadzanie zgodnością
ISO 37001 – zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi
179
Cel 17: Partnerstwo na rzecz celów ISO/IEC AWI TR 9858 – przypadki użycia w zaawansowanych usługach analityki uczenia się z wykorzystaniem nowych technologii 2

 

Tabela 2: Najbardziej znane (i najczęściej stosowane) normy wraz ze wskazaniem Celu Zrównoważonego Rozwoju do którego osiągnięcia się przyczyniają.

Najpopularniejsze normy ISO
(rodzina standardów i główna norma)
Norma pomaga w: Przyczynia się do osiągniecia celów:
Zarządzanie jakością ISO 9001 Efektywniejszej pracy i ograniczaniu ryzyka wadliwych produktów 1, 9, 12, 14
Zarządzanie środowiskowe ISO 14001 Redukcji wpływu na środowisko, ograniczaniu odpadów, wzmacnianiu zrównoważonego rozwoju 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001 Zmniejszaniu liczby wypadków w miejscu pracy 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16
Zarządzanie energią ISO 50001 Ograniczaniu zużycia energii 7, 11, 12, 13
Bezpieczeństwo żywności ISO 22000 Zapobieganiu skażeniu żywności 2, 3, 12
Bezpieczeństwo informacji ISO/IEC 27001 Utrzymywaniu bezpieczeństwa informacji wrażliwych (*)
Odpowiedzialność społeczna ISO 26000 Dążeniu przez organizacje do zrównoważonego rozwoju 1 do 16
(*) ISO nie wskazuje powiązanego celu, ale mógłby to być cel 9.

Jaką pomoc oferujemy

Niezależnie od tego, w jakiej branży działa organizacja, potrzebuje ona pewności, że jej usługi, produkty i procesy zostały poddane kontroli w celu zapewnienia optymalnej efektywności, jakości i bezpieczeństwa. Certyfikacja przeprowadzona przez SGS – wypróbowanego i zaufanego partnera – pomoże im i firmie wyróżnić się.

Prowadzimy audyty w szerokim zakresie norm ISO i innych standardów.