Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej?

Obecna sytuacja

Lasy należą do naszych najstarszych zasobów naturalnych. Gwałtowna industrializacja, wzrost liczby ludności i praktyki rolnicze spowodowały wzrost globalnego zużycia drewna i eksploatacji lasów. Presja opinii publicznej, bardziej rygorystyczne przepisy i globalny nacisk na ochronę środowiska są siłą napędową dążenia do zapewnienia, by lasy były dobrze zarządzanymi zasobami, a firmy wykorzystywały materiały pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Certyfikacja lasów pozwala firmom udowodnić, że wspierają one wymagania społeczeństwa i środowiska, pomagając tym samym wyróżnić ich usługi na tle konkurencji.

O gospodarce leśnej

Certyfikacja gospodarki leśnej to niezależna ocena służąca zapewnieniu, że stosowane przez organizację praktyki gospodarki leśnej są zgodne z uznanymi na całym świecie standardami Forest Stewardship Council (FSC™).

Wydany przez nas certyfikat gospodarki leśnej FSC™ jest dla nabywców dowodem na to, że drewno pochodzi z lasu ocenionego i certyfikowanego jako zarządzany zgodnie z odpowiednimi standardami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi.

Oferujemy również certyfikację kontroli pochodzenia produktu leśnego (COC), która poświadcza pochodzenie drewna jako surowca lub produktu. W przypadku przetwarzania drewna w środowisku leśnym, możemy świadczyć usługi certyfikacji COC produktów leśnych oraz audytu i certyfikacji gospodarki leśnej jednocześnie, oszczędzając pieniądze i unikając powielania wysiłków.

Zarówno nasz program certyfikacji gospodarki leśnej jak i certyfikacji COC produktów o leśnym pochodzeniu posiadają akredytację FSC™. Oznacza to, że FSC™ ocenia, akredytuje (poprzez ASI jako jednostkę akredytującą) i monitoruje nasze działania według jej zasad i kryteriów.

Korzyści

Certyfikacja odpowiedzialnej gospodarki leśnej umożliwia wykazanie zaangażowania na rzecz dobrego zarządzania lasami, zadowolenia klientów i ciągłej poprawy wizerunku firmy. Zapewnia również klientów, interesariuszy i inwestorów o jakości i wiarygodności działań organizacji w zakresie gospodarki leśnej.

Nabywcy wyrobów z drewna coraz częściej przyjmują certyfikację FSC™ jako element specyfikacji drewna, dlatego znak towarowy FSC™ na produktach organizacji zapewnia dostęp do rynków, na których pożądane są produkty drewniane pochodzące z dobrze zarządzanych lasów.

Produkty z drewna można opatrywać znakiem towarowym FSC™ jeżeli drewno wykorzystane do ich wytworzenia pochodzi z certyfikowanych lasów, a także po uzyskaniu certyfikatu FSC również przez przedsiębiorstwo je wytwarzające.

Droga do sukcesu – dlaczego właśnie SGS?

Nasz program certyfikacji gospodarki leśnej obejmuje:

Krok 1 - przeprowadzamy ocenę wstępną w celu zidentyfikowania luk w gospodarce leśnej. W niektórych przypadkach ocena wstępna jest wymagana, aby uzyskać certyfikat gospodarki leśnej.

Krok 2 - SGS przeprowadza główną ocenę, na którą składają się następujące etapy:

  • Umowa o przystąpieniu do realizacji - podpisywana jest umowa o przystąpieniu do oceny głównej.
  • Konsultacje z zainteresowanymi stronami – przed audytami w trakcie jego trwania odbywają się konsultacje z osobami i grupami zaangażowanymi w zarządzanie obszarami leśnymi, które mają być certyfikowane.
  • Ocena w terenie – określenie, jak ściśle działania organizacji w terenie są zgodne z udokumentowanymi systemami zarządzania i wymaganiami standardów gospodarki leśnej.
  • Wywiady z interesariuszami - wywiady przeprowadzane są w celu wyjaśnienia charakteru wszelkich poruszonych kwestii oraz odpowiedzi organizacji.
  • Spotkanie podsumowujące i zamykające – nasze ustalenia są przedstawiane kierownictwu organizacji w celu poinformowania o tym, czy organizacja uzyska rekomendację do certyfikacji. Ewentualne odstępstwa od wymagań standardu gospodarki leśnej zostaną opisane jako niezgodności.
  • Raportowanie – publiczne i poufne raporty zawierające szczegółowe omówienie wyników i ustaleń z oceny terenowej.
  • Przeglądy partnerskie i wewnętrzne – raport jest analizowany przez uznanych w kraju, niezależnych ekspertów z zakresu gospodarki leśnej. Następnie raport i komentarze recenzentów są poddawane wewnętrznej weryfikacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o certyfikacji.

Krok 3 - jeśli proces oceny i przeglądu wypadnie pozytywnie, wydawany jest certyfikat oraz informacja o warunkach użytkowania. Organizacja zostanie również odnotowana w bazie danych FSC™.

Krok 4 – po wydaniu certyfikatu przeprowadzane są regularne audyty, których celem jest zapewnienie utrzymania standardów ocenionych podczas certyfikacji. Pierwsza wizyta ma miejsce po upływie około 12 miesięcy od certyfikacji. Kolejne wizyty odbywają się co najmniej raz w roku lub częściej, jeśli występują kwestie wymagające monitorowania, np. zaległe wnioski o podjęcie działań korygujących.

Krok 5 - certyfikat gospodarki leśnej SGS FSC™ jest zwykle ważny przez pięć lat. Po tym okresie dokonamy przeglądu systemu zarządzania lasem, aby rozpocząć nowy cykl certyfikacyjny.

Światowy lider usług w zakresie gospodarki leśnej

Jesteśmy wiodącą, niezależną jednostką certyfikującą gospodarkę leśną i produkty leśne w ramach certyfikacji COC.

Pozostałe usługi w zakresie gospodarki leśnej

Oferujemy zaawansowane szkolenia obejmujące szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących certyfikacji gospodarki leśnej. Więcej informacji na temat naszych szkoleń można uzyskać w lokalnym oddziale SGS.

Dobrze znane są również nasze rozwiązania odpowiadające na inne potrzeby gospodarki leśnej a także usługi z zakresu ciągłego doskonalenia:

Certyfikacja COC – skuteczność kontroli pochodzenia produktu COC wymaga, aby certyfikowane produkty były identyfikowane, segregowane i aby towarzyszyła im odpowiednia dokumentacja na wszystkich etapach.

SGS świadczy usługi certyfikacji łańcucha dostaw (COC) zgodnie z FSC™ (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Usługi inspekcji produktów leśnych (FPIS) dla drewna okrągłego i słupów, zrębków, peletów, cząstek, trocin, włókien drzewnych, tarcicy, arkuszy forniru i sklejki, jak również w zakresie usług fumigacji, zarządzania zabezpieczeniami i usług finansowych.

Dzięki akredytacjom i licencjom leśnym SGS można łatwiej ujrzeć prawdziwy i pełny obraz tego, co kryje się za drzewami w lesie.