Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Benchmarking organizacji pozarządowych (NGO) – uniwersalny miernik zaufania i niezależności

W odpowiedzi na potrzebę istnienia niezależnego, ogólnoświatowego standardu oceny odpowiedzialności organizacji pozarządowej firma SGS opracowała Benchmark Organizacji Pozarządowych (NGO Benchmark). Przeprowadziliśmy setki ocen dużych i małych organizacji pozarządowych w ponad 50 krajach świata.

Benchmarking organizacji pozarządowych (NGO) umożliwia organizacjom zidentyfikowanie ryzyka i słabych stron oraz ich skorygowanie, zanim będzie za późno. Ma to fundamentalne znaczenie dla każdej organizacji, która pragnie osiągać długotrwałe efekty poprzez przejrzyste, wydajne i efektywne wykorzystywanie finansowania.

Korzyści

Nasza usługa benchmarkingu:

 • Jest dostępna w skali międzynarodowej i cieszy się międzynarodowym uznaniem 
 • Podlega nadzorowi ekspertów mających doświadczenie w sektorze NGO
 • Jest kompleksowa, ale nie nadmierna 
 • Zapewnia możliwość porównania podobnych organizacji pozarządowych
 • Oferuje organizacjom pozarządowym obiektywny punkt widzenia, przydatny do uzyskania spostrzeżeń 
 • Wzbudza szczerą dyskusję w organizacjach
 • Może zainicjować cykl ciągłego doskonalenia 
 • Może zwiększyć postrzeganą wartość organizacji pozarządowej, a przez to pomóc w pozyskaniu finansowania 

Metodologia benchmarkingu organizacji pozarządowych (NGO)

Nasz standard benchmarkingu został opracowany w celu przeprowadzenia niezależnej oceny zgodności działalności NGO z międzynarodowymi dobrymi wzorcami postępowania oraz w celu zademonstrowania jej biegłości w zarządzaniu ryzykiem. Akredytowani asesorzy benchmarkingowi spędzają dwa dni w siedzibie organizacji pozarządowej, oceniając jej wyniki względem 99 wskaźników, które mogą zostać obiektywnie zweryfikowane. Wskaźniki te wybrano z najważniejszych kodeksów i norm międzynarodowych.

Następnie dla każdego wskaźnika ustala się ratingi (oceny), które są potem konsolidowane według perspektyw w końcowym raporcie z oceny. Klient, którym może być organizacja pozarządowa lub ofiarodawca, otrzymuje:

 • Szczegółowe wyniki (punktację) dla każdej perspektywy 
 • Wyszczególnienie mocnych stron i możliwości doskonalenia
 • Zalecenia dotyczące działań naprawczych i zapobiegawczych

Przed złożeniem końcowego raportu z audytu potwierdzamy wszystkie wyniki w kontrolowanej organizacji. Jeśli wyniki są powyżej progu i nie ma oznak istotnych niezgodności, przyznajemy certyfikat Benchmarku Organizacji Pozarządowej.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.