Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Norma ISO 9001:2015 zachęca do koncentracji na zarządzaniu jakością w ramach podejścia opartego na ryzyku – skorzystaj z usług SGS przy przejściu na nowe wydanie normy.

Norma ISO 9001:2015 stawia nową wersję normy w roli integralnego elementu działań firmy zmierzających do zrównoważnego rozwoju oraz promuje ją jako narzędzie ogólnego doskonalenia efektywności.

Norma ta zachęca większą liczbę wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron do koncentracji w ramach opartego na ryzyku podejścia do zarządzania jakością oraz podkreśla znaczenie przyjęcia systemu zarządzania jakością (QMS) jako strategicznej decyzji dla firmy.
 
Oferujemy szereg rozwiązań, które pomogą w procesie przejścia z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 – główne zmiany

Poza zmianą nazwy i pozycjonowania pewnych działań QMS wprowadzono także inne istotne nowe wymagania.

Kontekst organizacji

Proces projektowania i wdrażania QMS musi teraz uwzględniać kontekst danej organizacji.

Zagrożenia i możliwości

Istotną częścią planowania i wdrażania QMS jest nowe wymaganie identyfikacji zagrożeń i możliwości, które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność QMS, a także odpowiednich „proporcjonalnych” działań z nimi związanych.

Przywództwo

Od kierownictwa najwyższego szczebla wymaga się teraz większego bezpośredniego zaangażowania w QMS firmy. Koncentracja dotyczy w większym stopniu „przywództwa”, a nie samego zarządzania QMS.

Udokumentowana informacja

Pojęcia „udokumentowana procedura” i „zapis”, użyte w ISO 9001:2008, zostały zastąpione w ISO 9001:2015 pojęciem „udokumentowana informacja”. Informacje te zdefiniowane są jako informacje, które wymagają kontroli i zachowania przez firmę. Każda firma musi sama określić poziom i rodzaj niezbędnej dokumentacji do kontroli własnego QMS.

Inne wymagania dotyczące QMS

Wprowadzono także zmiany do wymagań dotyczących QMS, w tym:

  • Proponowane konkretne wymagania dla firm w odniesieniu do realizacji podejścia procesowego podczas planowania, wdrażania i rozwoju QMS.
  • Identyfikacja kompetencji niezbędnych pracownikom do wykonywania pracy, które wpływają na ich osiągnięcia w dziedzinie jakości
  • Identyfikacja i zachowanie wiedzy niezbędnej do zapewnienia, że firma może uzyskać zgodność produktów i usług
  • Podejście oparte na ryzyku do ustalenia rodzaju i zakresu środków kontroli odpowiednich dla wszystkich rodzajów dostawców zewnętrznych

Struktura i terminologia

W ISO 9001:2015 zastosowano strukturę klauzul określoną w Annex SL, określającym obecnie ramy wymagane dla wszystkich nowych i aktualizowanych standardów ISO. Celem takiego podejścia jest zapewnienie zgodności ISO 9001:2015 z innymi standardami systemów zarządzania. 

Wykorzystanie struktury z Załącznika SL ma zapewnić bardziej spójną i racjonalną prezentację wymagań dotyczących QMS, a nie tylko stanowić szablon elementów firmowego QMS.

Należy zauważyć, że firmy, które mają już QMS zgodny z normą ISO 9001, nie będą musiały zmieniać istniejącej struktury procedur i dokumentów QMS ani stosowanej terminologii zgodnie z normą ISO 9001:2015.

ISO 9001:2008 – przejście

Firmy, które mają już certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2008 będą miały trzy lata od urzędowej publikacji normy ISO 9001:2015, aby przejść na nową wersję normy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji ten okres przejściowy zakończyłby się we wrześniu 2018 r.

W jaki sposób firma SGS może pomóc?

Oferujemy szkolenia pomocne w zrozumieniu wymagań normy ISO 9001:2015 i myślenia opartego na ryzyku. Jesteśmy pierwszą profesjonalną organizacją zajmującą się kształceniem i rozwojem, która oferuje jednodniowe kursy zatwierdzone przez IRCA w ramach CPD.

Nasi eksperci mogą przeprowadzić analizę luk opartą o wymagania normy ISO 9001:2015, aby przejście na nową normę było płynne i przejrzyste. Ćwiczenie to zapewni firmie uporządkowaną pomoc, która wskaże, w jakim zakresie istniejące systemy i środki kontroli spełniają wymagania normy ISO 9001:2015, bądź też, w zależności od potrzeb, pozwoli określić plan działań wdrożeniowych.

Oferujemy audyt i certyfikację zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Już dziś skontaktuj się z lokalnym biurem SGS i rozpocznij proces przejścia na nową normę ISO 9001.