Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Certyfikacja ISO 45001 – ogranicz ryzyko organizacyjne oraz promuj bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) współpracując z SGS w celu uzyskania certyfikacji lub przejścia na nową normę.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) stanowi podstawowy element strategii zarządzania ryzykiem w organizacji. Wdrożenie SZBHP w organizacji umożliwi:

  • ochronę pracowników i innych osób podlegających nadzorowi organizacji;
  • spełnienie wymagań prawnych;
  • ciągłe doskonalenie.

ISO 45001 jest nową, międzynarodową normą obowiązującą dla SZBHP. Nowa norma jest podobna do normy OHSAS 18001, ale przyjmuje strukturę i ramy wyznaczone przez Aneks SL, które są stosowane we wszystkich nowych i zmienionych standardach ISO.

Norma ISO 45001 może być zintegrowana z innymi normami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015. Norma ISO 45001 została opublikowana w marcu 2018 roku.

Poniżej przedstawiono kluczowe wymagania i różnice w odniesieniu do normy OHSAS 18001.

Norma ISO 45001 – kluczowe obszary i kontekst organizacji

Norma ISO 45001 kładzie duży nacisk na kontekst organizacyjny. Norma ISO 45001 kładzie duży nacisk na kontekst organizacji. Organizacja musi określić strony zainteresowane znaczące z punktu widzenia SZBHP oraz istotne wymagania tych stron.

Intencją ISO 45001 jest zapewnienie organizacji wysokiego poziomu zrozumienia istotnych kwestii, które mogą mieć na nią pozytywny lub negatywny wpływ, a także tego, w jaki sposób organizacja zarządza swoimi obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec swoich pracowników.

Kwestiami będącymi przedmiotem zainteresowania są te, które wpływają na zdolność organizacji do osiągania zamierzonych wyników. W tym celów, które przyjęła dla swojego SZBHP, takich jak spełnianie zobowiązań w zakresie polityki BHP.

Przywództwo w obszarze BHP

Najwyższe kierownictwo musi wykazać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do SZBHP poprzez bezpośredni udział, biorąc pod uwagę działania w zakresie BHP w planowaniu strategicznym.

Najwyższe kierownictwo musi również przyczyniać się do skuteczności OHSMS, odgrywając aktywną rolę w kierowaniu, wspieraniu i komunikowaniu się z pracownikami oraz promowaniu i kształtowaniu kultury BHP w organizacji.

Nowa norma jasno określa wymagania dotyczące obowiązków i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma to na celu zapewnienie, że ostateczna odpowiedzialność nie może być delegowana na menedżerów BHP (lub innych) w organizacji.

Partycypacja i konsultacje

Norma wymaga, aby najwyższe kierownictwo zachęcało pracowników i ich przedstawicieli do konsultacji oraz partycypacji, ponieważ są to kluczowe elementy w zarządzaniu BHP.

Konsultacje oznaczają komunikację dwustronną - dialog i wymianę informacji - i obejmują dostarczanie w odpowiednim czasie informacji, których potrzebują pracownicy i ich przedstawiciele, zanim organizacja podejmie decyzję.

Skuteczność systemu zarządzania BHP zależy od zaangażowania pracowników, które ma wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania systemu BHP oraz pozwala na uzyskanie informacji zwrotnych na temat proponowanych zmian.

Organizacja musi zachęcać pracowników na wszystkich szczeblach do zgłaszania niebezpiecznych sytuacji, aby można było wprowadzić środki zapobiegawcze i podjąć działania naprawcze. Pracownicy muszą także mieć możliwość zgłaszania i sugerowania obszarów, które wymagają usprawnienia, bez obawy przed zwolnieniem, podjęciem kroków dyscyplinarnych lub podobnych środków odwetowych.

Podejście do SZBHP oparte na ryzyku

Kontekst organizacyjny jest ściśle powiązany z wymogiem podejścia opartego na ryzyku przy opracowywaniu i wdrażaniu SZBHP. Organizacja musi zidentyfikować i uwzględnić ryzyka oraz szanse, aby SZBHP mógł osiągnąć zamierzone wyniki.

Wspomniane ryzyka i szanse są określone przez kontekst organizacyjny lub dla niego istotne. Organizacja musi zaplanować działania odnoszące się do ryzyk i szans, wprowadzić je do procesów SZBHP, a także ocenić skuteczność tych działań.

Usługi zewnętrzne i podwykonawstwo

Norma wymaga od organizacji zadbania o zdefiniowanie i nadzór nad zlecanymi podwykonawcom procesami, mającymi wpływ na SZBHP. Gdy zamawiane produkty lub usługi podlegają nadzorowi organizacji, należy skutecznie zarządzać ryzykiem dotyczącym dostawców i podwykonawców.

Udokumentowane informacje

Termin „udokumentowane informacje” używany jest zamiast terminu „dokumenty i zapisy”, który był stosowany w normie OHSAS 18001. Dowody z przetworzonych informacji, które nie są przechowywane w formalnym systemie dokumentowania, takie jak informacje w formacie elektronicznym znajdujące się na smartfonach i tabletach, są obecnie akceptowane.

Przejście od normy OHSAS 18001 do normy ISO 45001

Organizacje posiadające akredytowany certyfikat OHSAS 18001 mają na przejście na nową normę ISO 45001 trzy lata od daty jej oficjalnej publikacji (marzec 2018 roku).

Aktualizacje

Tekst normy ISO 45001 jest dostępny do nabycia w oficjalnym Sklepie ISO.

W jaki sposób SGS może pomóc?

Akademia SGS oferuje szkolenia pomagające w zrozumieniu wymagań ISO 45001, Załącznika SL, podejścia opartego na ryzyku oraz wzmocnienia przywództwa. Na życzenie możemy przeprowadzić analizę luk, która może być wykorzystana do podkreślenia zmian, które będą musiały zostać wprowadzone w celu przejścia od OHSAS 18001 do ISO 45001.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o przejściu na ISO 45001.