Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 21 paź 2019

Do: 11 gru 2019

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

4900 PLN netto

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

QMS

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 09.10.2019. 

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym projektem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. Tematy projektów są uzgadniane z uczestnikiem przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne, jak również aplikację MiniTab, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów statystycznych wspierających usprawnianie procesów z wykorzystaniem Lean Six sigma.


GRUPA DOCELOWA:

 • Specjaliści z działów produkcji, logistyki, zakupów, kontroli jakości, obsługi klienta, obsługi operacji, koordynacji dostaw
 • Kierownicy projektów
 • Specjaliści ds. doskonalenia procesów

 

CEL SZKOLENIA:

 • Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umożliwienie zdobycia nowych umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia własnego projektu usprawniającego z zastosowaniem poznanej metodyki i narzędzi

 

 CERTYFIKATY

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Certified Green Belt muszą wdrożyć rozwiązania jednego zidentyfikowanego problemu w swoim przedsiębiorstwie w pełnym cyklu DMAIC. Następnie na podstawie przekazanych przez uczestnika materiałów dokumentujących zrealizowanie projektu usprawniającego wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.

 

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie poprowadzić projekt usprawniający w cyklu DMAIC
 • Zbudować zespół projektowy i zorganizować jego pracę
 • Opracować Kartę Projektu
 • Zdefiniować ilościowo problem i przeprowadzić jego analizę
 • Opracować mapę procesu
 • Zbudować system pomiarowy i zebrać niezbędne dane
 • Dokonać analizy danych i wyciągnąć wnioski
 • Wybrać i zastosować najlepsze narzędzia do analizy problemu i opracowania konkretnego rozwiązania
 • Zaprojektować rozwiązanie usprawniające proces i eliminujące przyczyny problemów
 • Wdrożyć rozwiązanie i określić rzeczywiste korzyści

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie realizowane jest w 3 sesjach szkoleniowych:

 • 21-23.10.2019 (3 dni)
 • 18-20.11.2019 (3 dni)
 • 09-11.12.2019 (3 dni)

Powyższa cena obejmuje: prowadzenie zajęć (3 sesje), materiały szkoleniowe, certyfikaty, wyżywienie w trakcie godzin szkoleniowych.

 

SESJA 1

Faza Define
1. Geneza Lean Six Sigma
2. Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
3. Lean Six Sigma na tle innych systemów zarządzania
4. Korzyści z zastosowania narzędzi Lean Six Sigma
5. Klient procesu i orientacja na klienta
6. Proces DMAIC
7. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
8. Tworzenie dokumentacji projektowej (Project Charter)
9. Analiza kosztów i korzyści (CBA – Cost Benefis Analysis)
10. Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
11. Pozyskiwanie głosu klienta (VOC – Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ – Critical to Quality)
12. Zastosowanie QFD – Quality Function Deployment oraz modelu Kano

Faza Measure
1. Pojęcie strumienia wartości
2. Mapowanie procesu w praktyce
3. Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)
4. Drzewo CTQ/proces
5. Definiowanie miar dla CTQ
6. Typy danych i ich ograniczenia
7. Podstawowe pojęcia i wzory statystyczne
8. Tworzenie systemu pomiarowego procesu
9. Plan zbierania danych (Data Collection Plan)
10. Zasady próbkowania statystycznego
11. MSA - analiza systemu pomiarowego
12. Minitab - wprowadzenie do aplikacji
13. Test po zakończeniu modułu

SESJA 2

Faza Analyze
1. Analiza mapy procesu
2. Analiza graficzna danych
3. Koncepcja Lean
4. Główne źródła marnotrawstwa (muda)
5. Ocena wydolności procesu dla danych dyskretnych
6. Ocena wydolności procesu dla danych ciągłych
7. Benchmarking
8. Zastosowanie analizy Pareto
9. Diagram Ishikawy (Fish bone)
10. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)
11. Identyfikacja przyczyn zmienności
12. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi
13. Podstawowe testy statystyczne
14. Ustalenie celu dla usprawnień
15. Minitab - analizy statystyczne
16. Test po zakończeniu modułu
17. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi
18. Podstawowe testy statystyczne
19. Ustalenie celu dla usprawnień
20. Minitab - analizy statystyczne
21. Test po zakończeniu modułu
 

SESJA 3


Faza Improve
1. Analiza przyczyn zmienności
2. Projektowanie eksperymentów (DOE – Design of Experiment)
3. Rodzaje DOE i ich zastosowanie
4. Redukcja wielkości eksperymentu
5. Ustalenie tolerancji operacyjnych
6. Pull production, Takt time
7. Heijunka i Jidoka
8. Kanban
9. SMED, TPM
10. Kaizen
11. Test po zakończeniu modułu

Faza Control
1. Analiza systemu pomiarowego dla zmiennych
2. Pomiar wydolności procesu usprawnionego
3. Audyty kontrolne
4. Limity kontrolne versus limity specyfikacji
5. Wykresy kontrole dla danych ciągłych
6. Wykresy kontrole dla danych dyskretnych
7. Projektowanie dashboardu
8. Raportowanie danych w ramach systemu zarządzania procesami w firmie
9. Mistake Proofing
10. Balanced ScoreCard
11. Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem (FMEA)
12. Test sprawdzający wiedzę

 

METODOLOGIA:
wykład, dyskusja, ćwiczenia, studium przypadków

Skontaktuj się z nami