Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 18 paź 2019

Do: 18 paź 2019

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

650 PLN netto/ rabaty dla klientów certyfikowanych przez SGS Polska

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 03.10.2019. 

PRZED PRZESŁANIEM ZGŁOSZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA:

 • Zapoznanie uczestników z obowiązkami w zakresie gospodarowania substancjami chemicznymi:
  • konieczność wymiany informacji w łańcuchach dostaw,
  • klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych,
  • zakazy i ograniczenia stosowania wynikającymi z Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH), Rozporządzenia nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) oraz Ust. z dnia 25.02.11 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

GRUPA DOCELOWA:

 • Osoby odpowiedzialne za gospodarowanie substancjami chemicznymi w przedsiębiorstwie
 • Przedstawiciele działów zakupów i logistyki
 • Przedstawiciele służb BHP i ochrony środowiska

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania i wyroby w opakowaniach
 • Rodzaje wymaganych sprawozdań, obowiązujące formularze, stawki i poziomy odzysku/recyklingu
 • Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • Opłata produktowa – rozliczenie obowiązku wykonania odzysku i recyklingu
 • Podstawy prawne Rozporządzenia REACH
 • Krajowe przepisy uzupełniające REACH; Zakres REACH
 • Obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami: producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów
 • Udzielanie zezwoleń, ograniczenia w stosowaniu niektórych chemikaliów
 • Karty charakterystyki i informacja w łańcuchu dostaw
  • stary i nowy format karty; zawartość karty charakterystyki
  • sposób przekazywania; scenariusze narażenia
 • Klasyfikacja i oznakowanie oraz pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem CLP   
  • różnice pomiędzy starą a nową klasyfikacją substancji i mieszanin
  • nowe piktogramy wskazujące zagrożenia o informacje wymagane na etykiecie chemikaliów
  • zgodność informacji pomiędzy etykietą a kartą charakterystyki
  • okresy przejściowe
  • oznakowanie rurociągów oraz zbiorników i miejsc składowania substancji chemicznych i ich mieszanin
 • Pytania i dyskusja   

METODOLOGIA:
wykład, dyskusja

Skontaktuj się z nami